Photo: Elise Tengs.Photo: Elise Tengs

Praktikantopphold ved ambassaden høsten 2017

Vi tilbyr praktikantopphold med varighet på seks måneder for en norsk student høsten 2017. Søknadsfrist er 24.mars 2017.

Ambassaden i Kathmandu tilbyr praktikantopphold med varighet på seks måneder for en norsk student høsten 2017. Søknadsfrist er 24.03.2017. Tentativ dato for tiltredelse er 3. juli.

Ambassaden har et omfattende samarbeid med Nepal innenfor både utvikling og politikk. Nepal er ett av tolv fokusland for norsk bistand. Hovedområdene for samarbeid er utdanning, fornybar energi og godt styresett. Et praktikantopphold ved ambassaden i Kathmandu vil gi en unik mulighet til å få innsikt i arbeidet til en utenriksstasjon i et spennende land med rike kulturelle og historiske tradisjoner.

Arbeidsoppgaver
Formålet med praktikantordningen er å spre kunnskap om og interesse for utenrikstjenesten. Praktikantene er en viktig del av staben og vil få selvstendige arbeidsoppgaver.

Praktikanten vil i hovedsak arbeide med et av ambassadens prioriterte områder. Dette arbeidet vil gi praktikanten dybdekunnskap om samarbeidet mellom Norge og Nepal, under faglig veiledning av en av ambassadens diplomater. For høsten 2017 søker ambassaden spesielt etter en praktikant som er motivert for å jobbe med politiske spørsmål, herunder klima og miljø. Blant annet vil arbeidsoppgavene være å bistå med informasjonsinnhenting og rapportering på disse områdene. Videre kan det bli mulighet for selvstendig prosjektarbeid innen aktuelle tema. Det er ønskelig med kandidater som har relevant bakgrunn og interesse for disse arbeidsområdene.

Arbeidsfordelingen er fleksibel, og vil tilpasses praktikantens kompetanse- og interessefelt. Praktikanten vil delta på møter, og vil ha ansvar for å skrive referater og rapporter. Administrative oppgaver inkluderer å bistå med tilrettelegging av besøk til og fra Norge, arrangering av seminarer og sammenkomster, assistanse i forbindelse med beredskap, rapportering til UD og lokale myndigheter, samt med videreutvikling og oppdatering av ambassadens nettsider og sosiale medier.

Kvalifikasjoner
Aktuelle kandidater bør ha kommet et stykke på vei i sine studier, og ha til hensikt å fortsette studiene etter praktikantoppholdet. Det søkes etter praktikanter med særlig interesse for ambassadens arbeidsområder, samt generell interesse for utviklingsspørsmål og utenrikstjenesten.

Erfaring fra og kunnskap om kommunikasjons og informasjonsarbeid vil bli tillagt vekt. Videre ønsker ambassaden søkere med sterke analytiske egenskaper, personlig initiativ og gode samarbeidsevner. Meget god skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk og engelsk er en forutsetning. Det er også ønskelig med internasjonal erfaring, gode IKT-kunnskaper og kunnskap om Nepal og/eller regionen.

Praktiske forhold
Søkere må være norske statsborgere. Medlemskap i folketrygden må kunne dokumenteres. Det forutsettes at kandidaten er medlem av Folketrygden og søker NAV om rett til utvidet stønad til helsetjenester.

  • Praktikantstillingen er ulønnet, men praktikanten tildeles et månedlig stipend som per i dag utgjør NOK 8000. Stipendet er ikke skattepliktig, men er oppgavepliktig. Praktikanten kan få lån i Statens lånekasse og samtidig motta stipend fra utenriksstasjonen i praksisperioden.
  • Praktikanten er selv ansvarlig for å skaffe bolig under oppholdet.
  • Praktikanten er selv ansvarlig for å sørge for forsikring som også inkluderer eventuelle feltbesøk.
  • Søkere som har vært praktikant i utenrikstjenesten tidligere vurderes ikke.
  • Praktikantene er selv ansvarlig for alle utgifter forbundet med reise til og fra Kathmandu.
  • Praktikantene må selv dekke utgifter til bolig under oppholdet.

Søknadsbrev, CV, og karakterutskrift/ vitnemål sendes til emb.kathmandu@mfa.no innen 24.03.2017, merket «Praktikant Kathmandu høst 2017». Vi ber om at dokumentene sammenfattes til én PDF-fil. Alle søkere vil få tilbakemelding underveis i prosessen.

  • For ytterligere informasjon om ordningen vises det til informasjon på Utenriksdepartementets nettsider.
  • Mer informasjon om ambassadens arbeid finner du på ambassadens nettsider.
  • Nærmere henvendelser om stillingen rettes til nåværende praktikant Hedda Larsen Borgan: hedda.larsen.borgan@mfa.no.

Bookmark and Share