Photo: Himal Power Limited.Photo: Himal Power Limited

Investeringsklima og rammebetingelser for næringslivet

Sist oppdatert: 12.04.2013 // Informasjon om praktiske forhold for norske bedrifter som ønsker å etablere seg i Nepal.

Investeringsklima, politiske rammebetingelser og risiko.

Nepal er registrert av Verdensbanken som 105 av 185 på listen ”Ease of Doing Business 2012”. Nepal scorer lavt på flere av de indikatorene som har med prosesser som involverer godkjenning fra myndighetene.

Den langvarige konflikten fra 1996-2006, politisk ustabilitet og en vanskelig sikkerhetssituasjon har begrenset utenlandske investeringer i Nepal. Den uklare politiske situasjonen har bidratt til at flere investorer kvier seg for å etablere seg i landet. En mangelfull infrastruktur og redusert strømtilgang vanskeliggjør også mulighetene for etablering av nye bedrifter.

Byråkratiske forhold

Byråkratiet kjennetegnes av lav implementeringsevne, lav koordineringsevne og langsomme beslutningsprosesser. Sistnevnte forhold skyldes i en del tilfeller et manglende politisk mandat. Videre er det hyppige utskiftinger av toppembetsmenn, særlig ved regjeringsskifte.

Infrastruktur

Infrastrukturen er dårlig i Nepal. Veinettet er lite utbygget, og de siste vintrene har det vært 12-18 timer med strømutkobling i døgnet. Det har også vært omfattende drivstoffmangel de senere årene. Landet rammes også jevnlig av streiker (bandhas) som stopper opp all aktivitet og trafikk både i Kathmandu og landet for øvrig. Streikene kan påvirke tilførselen av varer (særlig bensin og olje) til hovedstaden.

Kulturelle forhold

Det er klare kulturforskjeller i forhold til Norge. Personlige relasjoner er viktige. Bedrifter som vurderer etablering i Nepal anbefales å gjøre seg godt kjent med landet og særlige forhold som gjør seg gjeldende i den aktuelle sektor og område.

Kvalifisert arbeidskraft

Grunnet stor arbeidsmigrasjon og generelt lavt utdanningsnivå, er kvalifisert arbeidskraft særlig innen yrkesfag, vanskelig å finne. Arbeidslønningene har økt betydelig de siste årene.

Korrupsjon

Korrupsjon er et utfordrende problem i Nepal. Landets havnet i 2012 på plass 139 av 183 land i Transparency Internasjonals korrupsjonsindeks, CPI (Corruption Perception Index).

Både hverdagskorrupsjon (”petty corruption”) og større korrupsjon er vanlig, og oppfattes som en utfordring for private investorer. Investorer kan oppleve at import av kritisk utstyr forsinkes. Mange produkter er dyrere enn rent markedsmessige forhold skulle tilsi, pga. kartellvirksomhet og ”kick-backs.”

For mer informasjon vises det til Norads rapport om korrupsjon i Nepal(2011).

Arbeidsliv

Nepals arbeidslover favoriserer generelt arbeidstakerne. Myndighetenes oppfølging og kontroll med implementeringen av lovverket er ansett som svak.

Nepal har ratifisert 11 ILO konvensjoner. ILO 169 om urfolks rettigheter, ble ratifisert i 2007. Landets urbefolkning har hittil hatt generelt lite bestemmelsesrett over områdene de er bosatt på. Utbyggere av vannkraftprosjekter må forholde seg til en økende bevissthet rundt lokalt eierskap/rettigheter til naturressurser og til lokale forventninger om sysselsettingsmuligheter.

”Labour Act” regulerer forhold knyttet til ansettelser, arbeidstimer, minimumslønn, ansattes velferd, samt forholdet mellom arbeidsgiver og –taker. Den midlertidige grunnloven fra 2007 forbyr slaveri, tvangsarbeid og ”trafficking”.

”Child Labour Act” fastsetter minimumsalderen til 14 år, og at barn ikke skal arbeide i fabrikker, gruver eller under lignende farlige forhold. Barn under 16 år skal innvilges ekstra pauser og en dag fri per uke.

Fagforeninger

Lovverk og sterke fagforeninger gjør det vanskelig å si opp arbeidere. Arbeidslivet i Nepal er politisert. De større politiske partiene har egne fagforeninger. Investorer må regne med å forholde seg til mange parter med til dels motstridende interesser og arbeidskonflikter med ofte politiske overtoner. Kravene som settes frem kan oppleves som urealistiske og høye. Kapitalsterke utenlandske bedrifter oppfattes ofte som “soft targets.”

Mens streik og lockout i Norge iverksettes først når forhandlinger ikke fører frem, er det i Nepal vanlig at arbeidstakerorganisasjoner okkuperer og stenger bedriftens ledelse ute fra hovedkontor og produksjonslokaler i en tidlig fase i konflikten. Et politisert arbeidsliv medfører at verken nepalske eller utenlandske selskaper kan forvente aktiv støtte fra myndighetene under ulovlige aksjoner. Konflikter vil primært måtte løses gjennom forhandlinger.

Menneskerettigheter

Menneskerettighetssituasjonen i Nepal kan karakteriseres som utfordrende. Det registreres økende innblanding fra politiske partier i politi- og justissektoren og journalister blir i økende grad utsatt for vold og trusler - særlig ute i distriktene. Til tross for denne negative utviklingen observeres det nå et sterkt økende engasjement fra sivilt samfunn og media for å motvirke straffefrihet.  

Miljø

Kathmandu har store miljøproblemer spesielt med tanke på luftforurensing fra trafikk og industrivirksomhet. Vannforsyningen er varierende og vannet holder dårlig kvalitet. Det finnes heller ikke et skikkelig system for søppelhåndtering. Miljølovgivningen legger føringer for bevaring av miljøet og kulturarven, men myndighetenes håndhevelse av denne er mangelfull. 

 


Bookmark and Share