Bilaterale forbindelser

Sist oppdatert: 08.09.2011 // Nepal er et av regjeringens tolv fokusland innen norsk bistand. Norge prioriterer støtte til ren energi, utdanning og godt styresett i sin bistand til Nepal. I tillegg er kvinners rettigheter og likestilling samt menneskerettigheter og klima og miljø prioriterte områder.

Norge og Nepal har hatt diplomatiske forbindelser siden 1973, og Den norske ambassaden i Katmandu ble offisielt åpnet i 2001. Det bilaterale forholdet er nært knyttet til utviklingssamarbeid, men også næringsutvikling og mulighet for økte investeringer og handel. Ambassaden har nær kontakt med nepalske myndigheter, sivilt samfunn og privat sektor.

Innen utviklingssamarbeidet er den bilaterale satsingen konsentrert på tre områder: ren energi, utdanning og godt styresett. Sosial inkludering, likestilling, fremme av menneskerettigheter, klima og arbeid mot korrupsjon vektlegges også. Prioriteringene er nedfelt i en «Memorandum of Understanding» undertegnet av både Nepal og Norge.

Norge har vært en av pionerne innen vannkraftutvikling i Nepal. Allerede på 1970-tallet ble norske bistandsmidler brukt til å bygge opp vannkraftanlegg i landet. Norske og nepalske aktører har sammen etablert vannkraftverket Khimti I, som har vært i drift siden 2000. Dette kraftverket produserer 350GWt i året, og leverer opptil 17 prosent av kraftforsyningen i Nepal. Norske Statkraft er hovedaksjonær i selskapet.

Norge var under og etter den væpnede interne konflikten 1996–2006 vært en aktiv støttespiller for Nepals fredsprosess og demokratiske utvikling. Norge støttet blant annet gjennomføring av valget til grunnlovgivende forsamling i november 2013, og bidrar med støtte til arbeidet med å skrive ny grunnlov.

Helt siden midten av 1960-tallet har Norge støttet frivillige organisasjoners arbeid i Nepal, med vekt på aktiviteter knyttet til energi og sosial utvikling. I dag mottar 16 norske frivillige organisasjoner støtte fra Norad til samarbeidsprosjekter med Nepal. Gjennom det norske Fredskorpset (FK) utveksler i underkant av 20 ungdommer fra hele verden med Nepal årlig. FK har om lag 25 aktive prosjekter i landet, blant annet innen energi og vannkraft, miljø, helse og demokratisering.

En antar at mellom 70 og 100 nordmenn er bosatt i Nepal, men antallet varierer. Norges kultursamarbeid med Nepal har blant annet bestått i støtte til ivaretakelse av kulturminner.


Kilde: Royal Norwegian Embassy, Kathmandu   |   Bookmark and Share